Spring naar content

Disclaimer voor deelname loting TFC Truck Runner Game – TFC App

Deze disclaimer van TFC B.V. (“TFC”), gevestigd te Breda en kantoorhoudende te Ettensebaan 33 (4813 AH Breda), met KvK-nummer 08226174, is van toepassing op de loting TFC Truck Runner Game. Door deel te nemen aan de loting TFC Truck Runner Game (“loting”) in onze TFC App, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen:

 

Deelname:
Deelname aan deze loting is gratis en staat open voor alle gebruikers van onze TFC App. Deelname aan deze loting is mogelijk binnen de termijn van 17 juli tot en met 18 september 2024. Deelnemers kunnen deelnemen door hun score en gegevens in te vullen via de app en verzenden door een druk op de knop binnen de app. Elke deelnemer moet minimaal 18 jaar oud zijn. Werknemers van TFC B.V. zijn uitgesloten van deelname.

 

Prijzen:
Er worden drie cadeaubonnen van 25,- euro vergeven aan drie unieke deelnemers, door loting bepaald.

Selectie van winnaars: De winnaars worden bepaald op basis van loting door de onpartijdge spelleider binnen de spelperiode van 17 juli tot en met 18 september 2024.

Bekendmaking van winnaars: De winnaars worden na het einde van de spelperiode bekendgemaakt via e-mail. In het kader van de loting verwerkt TFC uw nickname, email, voor- en achternaam en bedrijfsnaam met het doel om aan de loting uitvoering te kunnen geven en de prijswinnaars bekend te maken. Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens de privacyverklaring van TFC op www.tfc-power.com/privacy-policy/.

 

Prijsaanspraak:
Winnaars moeten binnen 14 dagen na de bekendmaking van de winst reageren om hun prijs te claimen. Indien er geen reactie wordt ontvangen binnen deze termijn, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

 

Aansprakelijkheid:
TFC is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit deelname aan het spel of de aanvaarding van een prijs, voor zover toegestaan door de wet. TFC is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige verliezen of tekortkomingen in de uitvoering van, dan wel deelname aan, de loting welke voortvloeit uit oorzaken buiten de redelijke controle van TFC, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, netwerk- of verbindingsproblemen, of enige andere oorzaak die buiten de macht van TFC ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat het gebruikte mobiele apparaat tijdens deelname aan de loting over een stabiele en betrouwbare netwerkverbinding beschikt.

De deelnemer erkent en accepteert de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van een mobiele netwerkverbinding tijdens deelname aan de loting.

 

Informatie:
Deze disclaimer is verkrijgbaar via de app voordat de score en de gegevens worden verzonden naar de dataopslag en via een pagina op de TFC website. Eventuele andere informatie betreffende de loting is verkrijgbaar via de website.

 

Wijzigingen en beëindiging:
TFC behoudt zich het recht voor om deze verloting te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid ontstaat. De disclaimer wordt gedurende de bovenstaande looptijd van de loting niet ten nadele van de deelneemers gewijzigd.

 

Gedragscode Promotionele Kansspelen:
Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. TFC verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Klachten:
Indien er klachten of bezwaren zijn over de loting dan kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij TFC, Ettensebaan 33 (4813 AH Breda), onder vermelding van TFC Truck Runner promo. Daarnaast is het mogelijk om online een klacht in te dienen via support@tfc-power.nl onder vermelding van TFC Truck Runner promo. TFC zal binnen 7 dagen reageren op de ingediende klacht.

 

Toepasselijk recht:
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deel te nemen aan de loting, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.